Oprócz zajęć dydaktycznych pracownicy Katedry Metod Ilościowych aktywnie uczestniczą w rozwoju Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, czego wyrazem są pełnione przeze nich liczne funkcje na macierzystej uczelni (są lub byli m.in.: członkami Rady Wydziału, Rady Dydaktycznej, Zespołu ds. Jakości i Kształcenia, Zespołu ds. treści e-learningowych, rzecznikami dyscyplinarnymi, koordynatorami kierunkowymi ECTS, redaktorami statystycznymi zeszytów naukowych i czasopism) oraz prowadzone badania naukowe.

Angażując się w działalność popularyzującą naukę oraz propagując praktyczne zastosowanie metod ilościowych w nauce i biznesie pracownicy Katedry Metod Ilościowych biorą udział w różnego typu projektach naukowo-badawczych (w tym: grantach NCN, badaniach statutowych, ekspertyzach i raportach na rzecz JST), jak też innych inicjatywach i spotkaniach, które często mają charakter nieformalny (z szeroko rozumianą rolą konsultanta-doradcy). Ponadto organizują seminaria naukowe, webinaria i warsztaty komputerowe dla przedsiębiorców jak też prowadzą specjalistyczne kursy szkoleniowe dla firm. Otwartość na różnego typu inicjatywy pozwalające łączyć wiedzę z praktyką zaowocowały współpracą z różnymi instytucjami i towarzystwami naukowymi, czego wyrazem jest członkostwo w m.in.: Polskim Towarzystwie Statystycznym, Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, Polskim Towarzystwie Ekonomicznym czy też Polskim Stowarzyszeniu Programu Neurologiki.

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną pracownicy Katedry Metod Ilościowych byli wielokrotnie wyróżniani (otrzymując m.in.: medale za długoletnią służbę przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, nagrody Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, tytuł Mentora Wydziału i statuetki Złoty Mikrofon).