Konsultacje w semestrze letnim r.a. 2018/19 (st. stacjonarne)
poniedziałek parzysty, godz. 12:00-13:30
poniedziałek nieparzysty, godz. 14:00-15:30

Konsultacje w semestrze letnim r.a. 2018/19 (st. niestacjonarne)
16.03.2019 r., godz. 10:30-12:00
14.04.2019 r., godz. 10:30-12:00
28.04.2019 r., godz. 11:40-13:10
03.06.2019 r., godz. 15:30-17:00

 

Pokój: 421
Telefon: (91) 44-43-162
adres e-mail: elzbieta.szaruga@wzieu.pl, elzbieta.szaruga@usz.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień, tj.:
sekularna stagnacja,
zrównoważenie i równowaga,
zrównoważony rozwój i zrównoważony transport,
estymacja luki popytowej,
racjonalizacja energochłonności transportu,
budowa modelów VAR, SVAR, VECM, SVECM,
możliwości specyfikacji z nałożonymi restrykcjami na modele VECM,
analiza przyczynowości w sensie Grangera,
możliwości analityczne IRF w ekonomii,
analiza szoków popytowo-podażowych oraz strukturalnych,
analiza stacjonarności/niestacjonarności,
analiza kointegracji,
dekompozycja szeregów na komponenty cykliczne, trendowe, sezonowe, nieregularne,
analiza czynnikowa,
identyfikacja i wycena kosztów zewnętrznych wypadków drogowych,
ekonomia dobrobytu,
czynniki nierównowagi w gospodarce,
ekonomia i ekonometria przestrzenna:
modele przestrzenne,
statystyki LISA,
metody wyznaczania hot spot i cold spot clusters,
analiza danych w ArcGis,
modele panelowe,
Enivronmental Kuznets Curve models,
programowanie wielokryterialne.
Lista 10. najważniejszych publikacji:

  1. Szaruga, Effects of Energy Price Shocks on Business Cycles in Industrial Production of Consumer and Capital Goods: Evidence from Poland in the Post-Crisis Period, w: Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości. Aspekt makroekonomiczny, red. M. Gotowska, P. Antoszak, Wydawnictwo Uczelnianie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2017, 101-111.
  2. Zioło, M. Porada-Rochoń, E. Szaruga, The Financial Distress of Public Sector Entities, Causes and Risk Factors. Empirical Evidence from Europe in the Post-crisis Period, w: Risk Management in Public Administration, red. K. Raczkowski, Springer International Publishing, 2017, s. 315-360.
  3. Załoga, E. Szaruga, Dekarbonizacja transportu jako wyzwanie dla współczesnych gospodarek, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka” 2016, nr 59, s. 261-269.
  4. Szaruga, Badanie przyczynowości w sensie Grangera pomiędzy przewozami ładunków przez transport samochodowy a wzrostem gospodarczym na przykładzie Polski, “Studia i Prace WNEiZ US” 2016, nr 45/2, s. 463-473.
  5. Gozdek, E. Szaruga, Analysis of factors of GHG from road transport with LMDI approach, w: Modern economic issues and problems, red. A. Sokół, A. Drab-Kurowska, S.Y. Kasian, Bratysława 2016, s. 37-47.
  6. Gozdek, E. Szaruga, CO2 intensity in EU’s road transport, w: Contemporary socio-economic issues and problems: management – processes, red. A. Sokół, I. Figurska, K. Drela, Bratysława 2016, s. 53-61.
  7. Szaruga, Weryfikacja zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy energochłonnością transportu samochodowego a transportochłonnością i poziomem podatków paliwowych w Polsce, „Problemy Transportu i Logistyki” 2015, nr 29, s. 429-441.
  8. Załoga, E. Szaruga, Efekty polityki dekarbonizacji w transporcie samochodowym Unii Europejskiej, w: Niskoemisyjność we współczesnej polityce gospodarczej, red. K. Pająk, M. Urbaniak, S. Zwierzchlewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 365-390.
  9. Szaruga, Model kosztów utraconej produktywności z tytułu przedwczesnej śmierci w wypadkach drogowych, w: Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia, red. E. Kwiatkowski, B. Liberda, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2015, s. 402-422.
  10. Szaruga, Energochłonność transportu jako czynnik wyróżnienia obszarów typu hot spot w koncepcji zrównoważonego transportu na przykładzie wybranych krajów UE, w: Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2013, red. T. Jemczura, H.A. Kretek, Wyd. PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2014, s. 69-76.

 esphoto