Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019:

poniedziałek 8:30-10.00

Pokój: 420
Telefon: (91) 44-43-156
adres e-mail: rafal.czyzycki@wzieu.pl

Zainteresowania naukowe

Moje badania naukowe dotyczą przede wszystkim analizy czynników, które bezpośrednio lub pośrednio związane są z miejscem, znaczeniem i możliwościami inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym, determinują podejmowanie przez nich określonych decyzji inwestycyjnych oraz wpływają na ich efektywność.

W ramach prowadzonych badań można wyróżnić trzy obszary:

 1. Badania związane z występującym na rynku kapitałowym ryzykiem i sposobami jego ograniczenia;
 2. Badania związane z modelowaniem stóp zwrotu z instrumentów finansowych i ich znaczeniu w podejmowanych decyzjach inwestycyjnych;
 3. Badania związane z rolą i znaczeniem instytucji funkcjonujących na rynku kapitałowym dla inwestorów indywidualnych.

Lista 10 najważniejszych publikacji:

 1. Rafał Czyżycki, Inwestor indywidualny na polskim rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s.343
 2. Rafał Czyżycki, Skewness in Return Rate Distribution Modelling, [in:] Modern conditions of development : economics and management / editors J. Rosak-Szyrocka, A. Sokół. – Celje : University of Maribor, Faculty of logistics, 2016, s. 44-54
 3. Rafał Czyżycki, Arithmetic or logarithmic rate of return? The impact of the choice made on the distribution modeling results,[in:] Contemporary Socio-Economic Issues and Problems, ed. A. Sokół, I. Figurska, K.Drela, Bratyslava 2016, s. 19-29.
 4. Rafał Czyżycki, Using kernel function and Α-stable distribution for determining Value at Risk (VAR) for companies included in the WIG20 index on the Warsaw Stock Exchange, Magnanimitas, Hradec Králové, 2014
 5. Rafał Czyżycki, Brand of the Investment Fund Companies and risk of an Investment at a Capital Market for an Individual Investor, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 823, Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu nr 34, Szczecin 2014, s. 9-22.
 6. Rafał Czyżycki, Analiza fundamentalna spółek giełdowych jako sposób oceny sytuacji ekonomicznej w wybranych sektorach gospodarki narodowej, Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 6/2014, Poznań 2014, s. 29-40.
 7. Rafał Czyżycki, Estymacja jądrowa w modelowaniu rozkładu stopy zwrotu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, t.47, nr 2, s. 93-102.
 8. Rafał Czyżycki, Jan Purczyński, Ryzyko inwestycji w spółki sektora TSL na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Logistyka 6/2014, s. 2956-2964.
 9. Rafał Czyżycki, Rafał Klóska, Wpływ czynników społeczno-politycznych na działalność otwartych funduszy emerytalnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 662, Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych, Szczecin 2011, s. 33-42.
 10. Rafał Czyżycki, Metody ilościowe w analizie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 241.

rafal-czyz